Smluvní podmínky služby Bitperia.cz, dále jen „Smluvní podmínky“

 

1. Úvod

 

Co máme na mysli:

Ahoj, jsme Bitperia a na webovkách www.bitperia.cz poskytujeme informace, které vám pomůžou zorientovat se v bitcoin světě.

 

Právní ustanovení:

Společnost Bitperia s.r.o. se sídlem Jablunkovská 853/46, 737 01 Český Těšín, IČ: 27843076, (dále jen „Provozovatel"), je provozovatelem služby Bitperia.cz, dostupné na internetové adrese (URL) www.bitperia.cz (dále jen „Služba“).

 

2. Popis Služby Bitperia.cz

 

Co máme na mysli:

Přijďte za námi, pokud chcete najít firmu přijímající bitcoiny nebo bitcoinový bankomat. Poradíme vám i s tím, kde bitcoin sehnat nebo jak začít přijímat bitcoiny za své služby.

 

Právní ustanovení:

2.1 Server Bitperia.cz je zaměřen na zobrazování zápisů Subjektů, které obsahují kontakty, fotografe a informace, za účelem jejich představení návštěvníkům Serveru Bitperia.cz. Server nabízí návštěvníkům možnost hledání konkrétních Subjektů, které jsou v rámci Serveru Bitperia.cz evidovány, dále vede seznam Bitcoinmatů na území České a Slovenské republiky.

2.2 Provozovatel na Serveru zobrazuje:

 • prezentaci fyzických nebo právnických osob přijímajících měnu Bitcoin či jiné kryptoměny,

 • prezentaci Subjektů provádějících přímou směnu měny Bitcoin,

 • mapu Bitcoinmatů (automatů na Bitcoiny).

Výše uvedené podnikající fyzické či právnické osoby jsou pro účely těchto smluvních podmínek označovány dále jen jako "Subjekty" nebo jednotlivě jen "Subjekt".

2.3 Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování zápisů Subjektů na Serveru, včetně jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit. Jednotlivé zápisy mohou být za účelem zobrazování zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele.

 

3. Registrace Subjektu do Služby Bitperia.cz

 

Co tím myslíme lidsky:

Potřebujeme o vás něco vědět, abychom mohli říci světu, jak moc jste skvělí.

 

Právní ustanovení:

3.1 Základní předpoklady registrace do služby Bitperia.cz:

 • Subjekt musí skutečně existovat,

 • Subjekt musí přijímat platby v kryptoměnách nebo je směňovat,

 • Subjekt má zájem přijímat platby v kryptoměnách

3.2 Mezi povinné údaje uváděné Subjektem při registraci pro přidání Subjektu na Server patří:

 • Název Subjektu nebo obchodní označení Subjektu (tj. u právnické osoby obchodní firmu, pod kterou je zapsána v obchodním rejstříku nebo jiném registru, a u fyzické osoby její jméno a příjmení),

 • IČ podnikajícího subjektu, podle kterého lze Subjekt jednoznačně dohledat v jednom z veřejných rejstříků,

 • Kontaktní údaje - sídlo či místo pobytu Subjektu zapsané v příslušném registru, telefonní číslo, www adresu a e-mailovou adresu,

 • Jakou digitální měnu Subjekt akceptuje.

3.3 Další podmínky registrace:

 • Subjekt, který provozuje pobočku, může na Serveru založit firemní zápis pro pobočku.

 • Zápisy Subjektů se jinak v rámci Služby nesmí duplikovat.

 • Provozovatel může měnit obsah firemního zápisu Subjektu na základě aktualizace firemní databáze.

3.4 Provozovatel si vyhrazuje pro schválení nově registrovaného Subjektu do Služby lhůtu v trvání nejméně 5 pracovních dní ode dne registrace Subjektu. Provozovatel si vyhrazuje právo k odmítnutí registrace, a to zejména z důvodu porušení těchto Podmínek, právních předpisů, Pravidel služby či oprávněných zájmů Provozovatele či třetích stran.

3.5 V případě změn (např. IČ, sídla či místa pobytu) se Subjekt zavazuje oznámit jejich vznik Provozovateli bez zbytečného odkladu ode dne, kdy tato změna či změny nastaly, a to jejich odesláním na e-mailovou adresu Provozovatele pomocnik@bitperia.cz Po editaci údajů si Provozovatel vyhrazuje na jejich kontrolu lhůtu v délce uvedené bodě 5.2., a to ode dne editace údajů Subjektem. 

3.6 Provozovatel může vyřadit zápis Subjektu ze Serveru Bitperia.cz, a to zejména z důvodů porušení těchto Smluvních podmínek, obecně závazných právních předpisů či oprávněných zájmů Provozovatele.

 

4. Licence k obsahu Subjektu Provozovateli

 

Co tím myslíme lidsky:

Nebojte, informace, které jste nám předali, použijeme jen ve váš prospěch

 

Právní ustanovení:

4.1 Pokud Subjekt v souvislosti s využíváním Služby předá Provozovateli své texty, obrázky, videa, autorská díla či jiný obsah (dále jen „Předmět licence Provozovateli“) dobrovolně tím poskytuje Provozovateli nevýhradní licenci ke všem způsobům užití Předmětu Licence Provozovateli, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování Služby. Předmětem licence Provozovateli se rozumí dokument, informace nebo jiná data, která Subjekt odešle nebo jinak přenese prostřednictvím Služby na Server Provozovatele.

 

5. Finanční a platební podmínky

 

Co tím myslíme lidsky:

Registrace je opravdu zdarma:)

 

Právní ustanovení:

5.1 Registrace Subjektu ani využívání Služeb Subjektem není zpoplatněno a je poskytováno Provozovatelem zdarma.

 

6. Zásady chování Subjektu

 

Co tím myslíme lidsky:

Ne nadarmo se říká: „S poctivostí nejdál dojdeš.“ U nás to platí také

 

Právní ustanovení:

6.1 Provozovatel může odmítnout zveřejnit na Serveru jakékoli údaje, pokud:

 • jsou v rozporu s právním řádem České republiky;

 • jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek;

 • jsou způsobilá přivodit Provozovateli či třetím osobám škodu;

 • svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele.

6.2 Jakékoli užití obsahu Serveru Bitperia.cz, popř. jeho částí, Subjektem jiným způsobem než pro účely, k nimž je Server Bitperia.cz určen, zejména jakékoli neoprávněné šíření obsahu a jeho kopírování, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu Serveru Bitperia.cz. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na Serveru Bitperia.cz pro osobní potřebu v souladu se obecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoli jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoli mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou však zakázány.

6.3 Za porušení těchto Smluvních podmínek či z důvodů v těchto Smluvních podmínkách uvedených může Provozovatel přerušit zobrazování zápisu Subjektu podle závažnosti až na dobu neurčitou nebo úplně zrušit registraci Subjektu, a to bez předchozího vyrozumění Subjektu.

6.4 Provozovatel se dále po osobě, která se dopustila porušení těchto smluvních podmínek může domáhat zejména:

 • náhrady škody, a to jak škody skutečné, tak ušlého zisku;

 • vydání bezdůvodného obohacení;

přiměřeného zadostiučinění v penězích, které by bylo uplatňováno z důvodu zásahu do práv z nekalé soutěže a práv autorských;

náhradu veškerých nákladů spojených s vymáháním těchto nároků soudní cestou, tzn. náklady právního zastoupení a soudní poplatky.

 

7. Vyloučení odpovědnosti

 

Co tím myslíme lidsky:

Děláme vše, aby nedocházelo k nehodám. Budeme rádi, když nám v tom pomůžete.

 

Právní ustanovení:

7.1 Subjekt prohlašuje, že bere na vědomí, že Provozovatel neposkytuje ohledně poskytování Služby Bitperia.cz žádné záruky ani neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Subjektu vznikne v souvislosti s používáním, omezením či ukončením poskytování Služby, kdy Subjekt se sám zavazuje, že učiní veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služby Bitperia.cz.

 

8. Ochrana osobních údajů

 

Co tím myslíme lidsky:

Vaše údaje hlídáme jako oko v hlavě a bitcoin v zašifrované peněžence.

 

Právní ustanovení:

8.1 Subjekt souhlasí se zpracováním a využitím údajů poskytnutých Provozovateli v rámci serverů Provozovatele, ke vzájemné komunikaci a zasílání obchodních sdělení Provozovatele ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, včetně údajů, které by mohly být osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Subjekt bezplatně kdykoliv na e-mailové adrese Provozovatele pomocnik@bitperia.cz odvolat. Provozovatel garantuje Subjektu i další práva uvedená v ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

8.2 Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném zněním, zásadně neodpovídá za obsah Obsahu Subjektu.

 

9. Závěrečná ustanovení

 

Co tím myslíme lidsky:

Takové ty formality, které musí být vždy na konci smluvních podmínek a nic moc s nimi neuděláte.

 

Právní ustanovení:

9.1 Subjekt předáním registračních údajů dle čl. 5 vyslovuje souhlas se zněním těchto Smluvních podmínek, přičemž tyto Provozovatel po schválení registrace zašle v elektronické podobě na e-mailovou adresu Subjektu.

9.2 Záležitosti těmito podmínkami neupravené se podpůrně řídí obecně závazným právními předpisy České republiky, zejm. pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

9.3 Provozovatel může měnit tyto Smluvní podmínky s tím, že změnu vždy zveřejní na internetové adrese http://bitperia.cz/smluvni-podminky/. Jestliže Subjekt nesouhlasí se změnou Smluvních podmínek, je oprávněn takové změny odmítnout, a z tohoto důvodu  tyto Smluvní podmínky vypovědět a to  písemně na adresu sídla Provozovatele. Subjekt, tak z důvodu svého nesouhlasu se změnou, oznámí Provozovateli své rozhodnutí o ukončení čerpání Služby, a to nejpozději do 14 dní od změny Smluvních podmínek.

9.4 Neplatnost kterékoliv části těchto smluvních podmínek, pokud nezpůsobuje jejich absolutní neplatnost, neovlivní platnost ostatních ustanovení těchto smluvních podmínek.

9.5 Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 4. 2015.

 

 

Přidej se ke komunitě

Koukni na aplikaci nebo se zapiš do Bitcoin boardu

 

Webová aplikace

Obchodníci akceptující bitcoin platby